Der Rippet vun der Bess


zoletz jeändert: 12.12.2010, 12:19:24 • Druckerfründliche Sigg •  Info zu: Wilhelm Koch • 9247 × beluurt.

 
En singem Läuvestüffchen om Bottermaat soß der Schiefer´sch Grades un knotterte. Hä hat der Kopp en beidse Häng gelaat un schuppte mém Elleboge de Kump met Komkommereschloot, die vör ihm om Desch stund, kott op Sick. Der Grades wor „Rhiföhrer“, ´ne starke Minsch, met Scholdere un Aerme wie der hellige Chreschtoffel em Dom, un för dem stärkste Rhingröller, wie dem Schüller´sch Kobes, dem Esser met däm zeresse Backe un dem Denz, gingk hä nit op Sick. Botz un Jack, die hä anhatt, wore vun Flöre-Kattung, un e rudh Sackdooch hatt hä sich öm de Hals jedrieht. Bis an de Stehen wor sih Geseech gähl vun der Sonn verbrannt, de Backe rudh wie ne Wingappel, un en de Ohrläppcher stohch ´ne bleie Anker; dat wör för de Auge got, säht hä. Morgens en aller Hergottsfröh hatt hä en Faht no Rudekirche gehatt, un weil hä sich mööd un döhschtig „Juh, juh! Ho, ho!“ geschreit hatt, hatt hä om Heimweg op der Fringstrooß met dä andere Rhinghalfe sich einen op de Lamp geschott un sing Drankgaß esu lang geschmeet, bis et Häuv jett benüselt un bedüselt wor. Dat hat zwor beim Grades nit vill zo sage, dann hä kunnt ´nen ahdige Stivvel verdrage, un sih Brummen un Knottere hat en andere Orsaach, al dä Fringstrooßer Fohrmannsknurvel. Der Grades wor falsch un bedröv, un zo Kölle säht mer: „E bedröv Häzz dat döhsch“: Hä hätt krieschen un de ganze Welt avkammesööle müge.
   Nevven der Schottel met Schloot log sing Pief, ´nen Ulmer Kopp met selvere Kettcher un'em selveren Deckel; ävver de Pief wor kalt, — och die schmecken im nit, un wann dat vörkom, moht dem Grades ald en haat Luhs üvver de Levver gekroffe sin. De Flegen an de Wäng dähten in hingere un selvs et Pötzvügelche maht im zo vill Spektakel, wann et sih Kärchen eroptrook, för e Köönche Fooder zo pecke, oder wann et sing Wasseremmerche pötzte, för ens zo drinke. En der Stuff wor et rääch nett un proper; et Gebünn wor weiß geschoot un met Sand bestraut, un an der Döhr log en Strühmatt. De Wäng woren vun Martins-Kirmes her noch fresch gewieß un der Fooß schwazz gemaht. Hinger der Döhr hing et Handtooch, un hinger däm ovve stund der Deckelstrog; donevve stund en ahl brung Keß met Kleider dren, die och als Bank gebruch wohd, und die der Grates vun singer Möhn sillig geärv hatt. Uevver däm Spegel hung e Krüzz met Palm, derhinger stoch de „birke Juffer“, un drunger hing et Kammfoder un der „kleine hinkende Bott“ met däm Oderloßtäfelche.
   Op der Keß sooß e klei Weech vun'em Johr ov zehn, dat Pimpernöß am käue wor un sich Nase maht; nevven im log en Lappepopp met Selvkant zusammegedrieht, die e kattunge Sackdooch als Mantillchen öm der Hals gebungen hat.
   "Wo bliev de Mutter, Drückche?" frohden op eimol der Grades sih Kind.
   "Die es noh'm Maat, för e Rämschge zo maache".
   "Wo häs do der janze Morje gestoche?"
   "Mer hann om Plätzche "Stuppe, stuppe Steinche" un "Höppemötzche" gespillt; et Wolf's Bell moht mich drei Mol hackepeuze."
   "Ehr sitt Rießkiddele. Mer kann de Schohn un de Wööbcher nit beischaffe, die ehr Puthe verschließt.""
   Et Drückche merkte, dat kott Wedder wor,un säht nix mieh. Do ging de Döhr op un de Frau Schiefer'sch kohm erenn. Se hat e Gedröckskleid an un e bloh linge Schüzzel; am Ärm drog se 'ne große Kabaß, en Strühtäsch, die peckevoll wor vun Ädäppel, Pitterzilje un Zellerei, Laduck un Andieve, un bovven drop log och e Gebüngche Schwägelspihn.
   "Morje Grades," säht de Frau un stallt dä Kabaß op der Desch; "bes de ald do?"
   "Wie de sühß, jo. Häß wall widder dingen Bätsch un Babbel om Maat gehalde?"
   "Wat sähs do? Es et dir nit got? Mähß jo e Geseech wie sibben Daag Rähn! - He em Schaaf hann ich noch e Kümpche met Kuschelemusch; eß dä, dann kriß do andere Senn."
   "Lohß mich en Rauh, Nies!Hück es mer alles zowähsch."
   "Mingetwäge, geck Fiddelohr. Mer schlepp wie 'ne Packesel, un kütt mer heim, fingk mer och noch Schnüsse."
   De Frau Schiefer'sch wor nit bang för ehre Mann, un se sohch gar nit derno uhs, als wenn se sih Schänge zo Häzze däht nemme; öm im dat zu bewiese, hummte se dat Leedche:

       "Dubbe dubbe dup, minge Mann es kumme,
       Dubbe dubbe dup, wat hät hä braht?
       Dubbe dubbe dup, e Scheff voll Junge,
       Dubbe dubbe dup, dat es kott Waar."


   Der Grades worf singer Frau 'ne wöhdigen Bleck zo; ävver die leht sich nit verbahs maache un sung, endem dat se de Täsch uspackte, vöran:

       " Marmöttche es en der Pötz gesprunge,
       Ich han et höre plumpsche,
       Un wann ich im nit zu Hölf wör kumme,
       Dann wör et Marmöttche verdrunke.
       Habedemi, habedema, habedemi Marmotta!"


   "No es et ävver got, Nis'che," säht der Grades un stund op; "dunn mich hück nit ärgere, ich ben falsch genog."
   "I, wat fählt der dann eigentlich?"
   "Wat mer fählt?... Ävver do verstoht ehr Fraulück nix vun. Suvill eckesch well ich der sage, dat et met unsem Verdeens bahl am Engk es. Morgen däuven se an der Markmannsgassepooz e Scheff, wat ohne Pähd der Rhing erop fäht; un kummen 'er der noch mieh, dann ham'mer Rhiföhrer un Rhinghalve nix mieh zo dunn! Et Brud weht Einem genomme vun dem englische un holländ'sche Volk, dat allerhand Düvels-Maschine erfingk. Soll mer do nit falsch wähde?"
   De Frau laachte hatt op. "Gläuvsde dat dann, Grades? Nä, su domm es et Schiefer'sch Nies nit. Dommerei! Wie kann dann e Scheff ohne Pähd gägen der Strohm fahre? Dat es jo nit mügelich, oder et möht Hexewerk sin! Lohß deswage der Kopp nit hange. Weißde, wat der ahle Lock vun deer sage wöht? "Wat 'ne bedrövte Minsch!" ... Bah, schamm dich jett."

   Dem Grades sing Frau wor groß und deck, un mer hätt' ganz got zwei Frauen drus maache künne; en Talje hatt se nit, ävver enen Ömfang wie e Kochendriehbrett. Dobei wor se ävver nit fliedich vun Geseech, em Gägendeil: se hatt e paar fresche ruhd Backe, un Auge wie Löhchwürmcher. Se wor en resolute, exacte Huhsfrau; am Plafung hunge kein Freiere, un en de Hötte log och keinen Dreck. Ehr Mutter wor en Appeltiff, die om Aldermaat met em große Kroom sohß un üvverall de "Beß" heesch. Dat no en Doochter vun 'er köllsche Maatfrau op de Muhl gefalle wör,dat hät mer noch nit erläv; dä Schnabbäck stich em Blot.
   Ov no de Woot vun der Frau dem Grades Kurasch un Apptit gemaht, oder ov hä genog geühlöchert hatt, - hä goov sich op eimol düchtig an et esse. Wie hä de Kump halv leddig hatt, kom sih Jüngelche, 'ne fuffige Stropp vun zwölf Johr, erenn un bauzte.
   "Wat es der Welmche? Hät der einer jett gedonn?"
--"Enä, minge Pattevugel es paries gegange, un wie ich ihm nohleef, ben ich och noch üvver et Elsteraugen-Ev en de Sod gefalle."
   "No es et Leid ävver voll," laachte de Mutter; "dih Vatter es för Hexerei und Düvelswerk bang, un do hühls, weil dinge Gepatte tirre ging. Beß stell, Welmche, do kriß 'ne neue Vugel."
   Dä Jung wor dä Mutter ehren Augappel.
   "Spaß op Sick, Nische," säht der Grades, "dat Dampfscheff wehd morgen en allem Ähnz gedäuf; solle mer uns dat Kreppche nit ens ansinn gonn?"
   "Dat künne mer dunn, ävver dat sagen ich der: entweder dat Müllche geiht nit, oder der Düvel sitz dren."
   Der Grades kühmde un schweg.
 
  <<< widder öm
 
Impressum | Sonntag, 16. Juni 2019 | Copyright © 1998 - 2019 Udo Gerth, Köln | 1 Besucher online | # 1606505 | PI's: 5000778